Tėveliams

Susitarimai

babysitter1.png

Mūsų tikslas – bendradarbiauti siekiant vaiko gerovės bei ugdymo(si) kokybės. Todėl kviečiame šeimas teikti siūlymus dėl ugdymo darbo organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo, dalyvauti Tėvams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, savivaldoje.

  •      Vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo(si) programą.
  •      Užtikrinti, kad paslaugos atitiktų ugdytinio poreikius, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, remiantis vaiko pažinimu,  pritaikyti jį specialiųjų poreikių vaikams.
  •       Teikti pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą (kalbos ir komunikavimo sutrikimų turintiems vaikams), bendrauti su specialiųjų poreikių vaikų individualios korekcinės pagalbos institucijomis.
  •       Vaikui susirgus ar susižeidus nedelsiant informuoti Tėvus.
  •       Vaiko ugdymosi pasiekimus vertinti objektyviai ir nešališkai, vadovaujantis individualios pažangos principu.
  •        Bendraujant su šeima laikytis konfidencialumo. Asmeninę informaciją apie vaiką teikti tik tėvų nurodytiems asmenims.
  •        Fotografuoti, filmuoti Ugdytinį darželio švenčių, ekskursijų ir kitų ugdymo tikslais organizuojamų renginių  metu. Nuotraukas eksponuoti įstaigos informaciniuose stenduose, viešinti tinklalapyje.
  •       Reikalui esant tikrinti vaiko sveikatą bei asmens higieną.
  •       Reikalauti, kad Tėvai imtųsi konkrečių priemonių dėl netinkamo Ugdytinio elgesio.

favicon