Naujienos

Skirkite savo 1,2% pajamų mokesčio sumos lopšeliui-darželiui "Medynėlis"

Miela darželio bendruomene,
Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą lopšelio-darželio „Medynėlis“ bendruomenės gyvenime ir suteiktą darželiui paramą. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis jaukesnis, modernesnis, gerėja vaikučių ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke.
    Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skirtumėte lopšeliui-darželiui „Medynėlis“
   Tai galite padaryti iki š. m. gegužės 2 d.

   Kaip ir kur pateikti prašymą?

   Nusprendę 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui „Medynėlis“, turite užpildyti prašymo formą ir ją pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu, prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) adresu https://deklaravimas.vmi.lt
  Gerbiami Tėveliai,
  Informuojame, kad Biudžetinė įstaiga ,,Skaitlis“ šiuo metu vykdo apskaitos programos atnaujinimo darbus, todėl sąskaitų pateikimas už Ugdymo įstaigose suteiktas paslaugas vyks pavėluotai.
  Dėkojame už supratingumą.
  Administracija
  Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ komanda siunčia linkėjimus kartu su sveikatos žinių naujienlaiškiu (peržiūrėti). Juo siekiame suteikti įvairiapusių žinių apie sveikatą ir prisidėti prie ikimokyklinio ugdymo bendruomenės narių sveikatai palankių įgūdžių formavimo. Kartą per mėnesį pristatysime sveikatos stiprinimo temą ir ją įsisavinti padedančias priemones – vertingą informaciją ir rekomendacijas pedagogams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) bei įvairias praktines užduotis ikimokyklinio amžiaus vaikams.
  Mūsų tikslas – sveikesnė ikimokyklinio ugdymo bendruomenė!
  Sveikatos linkėjimai
  „Vilnius sveikiau“ komanda
  Gerbiami Tėveliai,
  Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo" (toliau - Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.
  Pakeistas Aprašo 11 punktas:
  11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
  11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
  11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
  11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:
  11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;
  11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;
  11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;
  11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;
  11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;
  11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);
  11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);
  11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);
  11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);
  11.3.10. kitų priežasčių.“
  Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" (peržiūrėti).