Apie mus
Čia dirba didelę profesinę patirtį turintys darbuotojai, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui, siekiantys, kad vaikams čia būtų gera.
Grupės 2022-2023 m.m.

3 lopšelio grupės;

11 ikimokyklinio amžiaus grupių;

3 priešmokyklinio ugdymo grupės;

Ugdomoji kalba - lietuvių.

Projektas "Sveikatiada"
Nuo 2017 m. rudens mūsų darželis įsitraukė į respublikinį projektą "Sveikatiada"
Meninis projektas „Skambanti pasaka"
Gerbiami Tėveliai,
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo" (toliau - Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.
Pakeistas Aprašo 11 punktas:
11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:
11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;
11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;
11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;
11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;
11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;
11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);
11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);
11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);
11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);
11.3.10. kitų priežasčių.“
Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" (peržiūrėti).
Gerbiami Tėveliai,
dažniausiai kalbėdami apie apsinuodijimus akcentuojame mažų vaikų saugumą, tačiau apsinuodijimai yra aktuali tema visoms amžiaus grupėms. Dvi ūminių vaikų apsinuodijimų grupės yra skirstomos į iki mokyklinio amžiaus vaikai (0-6 metai) ir moksleiviai (7-17 metų). Noriu priminti: vaikų apsinuodijimas - II-a pagal dažnumą vaikų nelaimingų atsitikimų priežastis, todėl svarbu užkirsti kelią apsinuodijimų rizikai ir prisiminti prevencijos būdus kaip apsisaugoti. 💊🧪🚱
Visuomenės sveikatos specialistė Augustė
2022-11-23 Vilniaus lopšelyje-darželyje "Medynėlis" vyko miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų konferencija. Ji organizuojama siekiant aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo galimybes siekiant kokybiško, inovatyviais metodais grįsto, vaikų ugdymosi bei sklandaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumo.
Trumpai apie vykusią konferenciją (skaityti)