2016-2017 m. m.

Metų laikai - vaikystės draugai

2016-2017 M. M. PROJEKTAS

TIKSLAS – BENDRADARBIAUJANT SU ŠEIMA UGDYTI INDIVIDUALIUS VAIKO GEBĖJIMUS, PADĖTI VAIKAMS PAŽINTI JUOS SUPANTĮ PASAULĮ ĮVAIRIAIS BŪDAIS PER MENINĘ, PAŽINTINĘ, TIRIAMĄJĄ VEIKLĄ.
UŽDAVINIAI:
1. Skatinti vaiką veikti, bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį.

2. Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, puoselėti vaiko individualumą, sudaryti sąlygas asmenybės plėtotei emociškai saugioje aplinkoje.

3. Skatinti vaiko norą pažinti jį supantį pasaulį, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, puoselėjant vaiko kūrybiškumą bei saviraišką įvairiomis meno priemonėmis, siekti, kad vaikas išgyventų kūrybos džiaugsmą.

Kūrybinė sąveika stiprinant sveikatą

PRIEMONĖLAIKASDALYVIAI LAUKIAMAS REZULTATAS 
Edukacinė valandėlė 4-7 metų vaikams
„BAKTERIJŲ TRAMDYTOJAI“

Rugsėjo

20 ir 27 d. ;

 Vidurinių, vyresnių bei priešmokyklinių
grupių vaikai, pedagogai
 Vaikų asmens higienos įgūdžių formavimas per žaidimus, tiriamąją veiklą
Gaisrinės saugos mokymai: evakuacija.
Žaidimas „KĄ DARYTI, KILUS GAISRUI?“

lapkričio

22 d.

 Visi lopšelio-darželio ugdytiniai, darbuotojai Tvarkingas ir organizuotas vaikų evakavimas iš įstaigos per trumpą laiką
„Medynėlio“ bendruomenės dalyvavimas
„ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS 2016“
konkurse
Spalio-lapkričio mėn. Meninio ugdymo pedagogė Lina Kašauskienė  Kūrybiškas ir žaismingas sveikos gyvensenos propagavimas
Dalyvavimas VVSB organizuojamame konkurse „VITAMINIZUOTAS 2016“Lapkričio mėn.Vaikai, pedagogai, sveikatos priežiūros specialistė Žaismingas visavertės mitybos propagavimas skatins vaikus rinktis tinkamus maisto produktus
„ZUIKUČIŲ“ (3-4 m.) grupės projektas
„SVEIKUOLIS“
Spalio-balandžio mėn. Grupės bendruomenė Kūrybiškai ir žaismingai, vaikams patraukliais būdais formuojamos sveikos gyvensenos nuostatos
„MEŠKIUKŲ“ (5-6 m.) grupės projektas
„MŪSŲ SVEIKATA- MŪSŲ TURTAS“
Rugsėjo-kovo mėn. Grupės bendruomenė Kūrybiškai ir žaismingai, vaikams patraukliais būdais formuojamos sveikos gyvensenos nuostatos. 
„PELĖDŽIUKŲ“ (5-6 m.) grupės projektas
„NORIU AUGTI SVEIKAS“
Rugsėjo-balandžio mėn. Grupės bendruomenė Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, tinkamo požiūrio į sveikatos saugojimą bei stiprinimą formavimas. 
„SKRUZDĖLIUKŲ“ ( 4-5 m.) grupės projektas
„MANO DANTUKAI-
BALTI NYKŠTUKAI“
Spalio-lapkričio mėn. Grupės bendruomenė Projektinės veiklos metu vaikams bus perteiktos žinos apie dantukų priežiūrą, vaikų asmeninę higieną.  
„VILNIAUS DENTICIJA“
vaikų odontologų edukacinė valandėlė vaikams
„KAIP TAISYKLINGAI VALYTI DANTUKUS?“

Lapkričio

23 ir 30 d.

 „Skruzdėliukų“, „Meškiukų“, „Pelėdžiukų“
gr. vaikams
 Burnos higienos įgūdžių bei įpročių ugdymas. Teigiamo požiūrio į dantukų priežiūrą formavimas. 
Edukacija vyresnių „Meškiukų“, „Pelėdžiukų“, “Ežiukų“, „Boružiukų“ bei priešmokyklinių „Drugelių“ ir „Bitučių“ grupių vaikams
„DĖMESINGAS IR SAUGUS KELYJE“

Lapkričio

23 ir 30 d.

 Kelių policijos pareigūnai, darželio administracija Bendravimo su kelių policijos pareigūnais metu vaikams perteiktos žinios apie saugumą kelyje 
GRUPIŲ SPORTINĖS PRAMOGOS
„KVIEČIAME VISUS, KAS GALI Į „MEDYNĖLIO“ SPORTO ŠALĮ“
Vasario mėn. Vaikai ir pedagogai Teigiamų emocijų, kūrybinės raiškos ir fizinio aktyvumo skatinimas
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ LEKTORĖS EDUKACINĖ VALANDĖLĖ VAIKAMS APIE VANDENĮ
„VANDENS LAŠELIO KELIONĖ“
Balandžio mėnesį Vyresnių grupių vaikai, pedagogai Vaikai įgys žinių apie geriamojo vandens savybes, naudą žmogui. 
SPORTINĖS VARŽYBOS „RYTO“ PROGIMNAZIJOJE IR
„SPINDULIO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
Balandžio mėn. Vyresnių grupių vaikai, pedagogai Tarpinstitucinis bendravimas, vaikų sveikatos stiprinimas, fizinio aktyvumo skatinimas

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS SKATINANT VAIKŲ SOCIALIZACIJĄ IR PASAULIO PAŽINIMĄ

 PRIEMONĖ LAIKAS DALYVIAI LAUKIAMAS REZULTATAS
 GRUPIŲ RUDENĖLIO, KALĖDINĖ, ŠEIMOS ŠVENTĖS, PRAMOGOS IR VAKARONĖS Mokslo metų bėgyje Vaikai, jų šeimos, pedagogai ir kiti darbuotojai Aktyvus visų bendruomenės narių bendravimas
 „BIRBIRONO“, „BITĖS“, „AVILIO“, „TARŠKALŲ“, „DREVINUKO“ KLOUNO PETRO IR KITŲ TEATRŲ PASIRODYMAI ĮSTAIGOJE Mokslo metų bėgyje Vaikai ir pedagogai Vaikų domėjimosi teatru, vaidyba bei kūrybinės saviraiškos skatinimas. Džiaugsmo, teigiamų emocijų išgyvenimas
 „BULVIAGALVIO ŠVENTĖ“ „SPINDULIO“ MOKYKLOJE Spalio
12 d.
 Priešmokyklinių grupių vaikai, jų tėvai ir pedagogai Kūrybinių darbų iš rudens gėrybių gaminimas ir bendroje mokyklos parodoje pristatymas. Teigiamų emocijų žadinimas, vaikų pažintinių gebėjimų ugdymas. 
 KALĖDINĖ MUGĖ  Gruodžio mėn.  Įstaigos bendruomenė Tėvelių, vaikų, pedagogų sukurtų darbelių, kepinių, rankdarbių pardavimas
 IŠVYKA Į „RYTO“ PROGIMNAZIJOS BEI KAROLINIŠKIŲ BIBLIOTEKĄ Mokslo metų bėgyje Vyresnių grupių vaikai ir pedagogai Ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui. Skatinti domėjimąsi knygomis
 IŠVYKA Į VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJŲ Rugsėjo
20 d. lapkričio 30 d.
 Priešmokyklinių grupių
vaikai ir pedagogai
 Vaikų meninių bei pažintinių gabumų puoselėjimas, kūrybiškumo skatinimas
 IŠVYKA Į LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJŲ Spalio 6 d.
ir spalio
18 d.
 Priešmokyklinių grupių
vaikai ir pedagogai
 Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinių gebėjimų ugdymas lėlių pagalba
 IŠVYKA Į PLANETARIUMĄ Gruodžio
15 d.
 Priešmokyklinių grupių
vaikai ir pedagogai
 Vaikų socialinių bei pažintinių gebėjimų ugdymas 
 BENDRI RENGINIAI SU METODINIO RATELIO „VAIVORYKŠTĖ“ IKIMOKYKLINĖMIS ĮSTAIGOMIS Mokslo metų bėgyje Priešmokyklinių bei vyresnių grupių vaikai ir pedagogai Dalijimasis gerąja darbo patirtimi, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas
 BENDRI RENGINIAI SU „SPINDULIO“ PAGRINDINE MOKYKLA, „RYTO“ PROGIMNAZIJA BEI „PILAITUKO“ DARŽELIU Mokslo metų bėgyje Priešmokyklinių grupių
vaikai ir pedagogai
 Dalijimasis gerąja darbo patirtimi, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas
DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE KONKURSUOSE, MENO PROJEKTUOSE, FESTIVALIUOSE Mokslo metų bėgyje Vyresnių grupių vaikai ir pedagogai Dalijimasis gerąja darbo patirtimi, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas
 ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ
„PYRAGAIS KVEPIANTI DIENA“
 Gegužės
Mėn.
 Įstaigos bendruomenė Šeimos ir ugdymo institucijos tarpusavio sąveikos stiprinimas

KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS

PRIEMONĖ LAIKAS DALYVIAI LAUKIAMAS REZULTATAS
MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ Rugsėjo
1 d.
Vaikai ir pedagogai Džiaugtis buvimu drauge, dalintis vasaros įspūdžiais
PAŽINTINĖ, MENINĖ KASDIENĖ GRUPIŲ VEIKLA Visus metus Vaikai ir pedagogai Suteikti vaikams žaidimo džiaugsmo, bendravimo, patirties kaupimo ir gerų emocijų
KŪRYBINĖ VAIKŲ DARBŲ PARODA „ŽIEMOS PASAKA“,
„GAMTOS SPALVOS“
Gruodis, balandis Vaikai ir pedagogai Vaikų kūrybiškumo bei individualių gebėjimų puoselėjimas
GRUPIŲ ŠVENTĖS
„STEBUKLINGOS KALĖDOS“
Gruodžio
12 ir 13 d.
Vaikai, tėvai, pedagogai Pagal vaikų amžių ir gebėjimus perprasti Kalėdų prasmę. Džiaugsmingai ir pakiliai sutikti gražiausias metų šventes
TRYS KARALIAI. ATSISVEIKINIMAS SU KALĖDŲ EGLUTE Sausio
6 d.
Vaikai ir pedagogai Kalėdinio laikotarpio apmąstymai, laiko tėkmės ir ritmo suvokimas
VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ KŪRYBINIŲ GEBĖJIMŲ SKLAIDA
RAIŠKIOJO SKAITYMO KONKURSAS
„PO SAULUTĖS DELNU“
Vasario 17 d. Įstaigos bendruomenė Žadinti vaikų meilės gimtajam žodžiui, kalbai. Suaugusiųjų ir vaikų meninė raiška. Pilietiškumo skatinimas
UGDYTINIŲ IR PEDAGOGŲ VAIDINIMAS
„KAJAUS IR GERDOS NUOTYKIAI“
Balandžio mėn. Įstaigos pedagogai Pedagogų ir vaikų kūrybinių gebėjimų sklaida
PRAKTINIAI METODINIAI SUSIBŪRIMAI „KŪRYBIŠKI MES – KŪRYBIŠKI MŪSŲ VAIKAI“ Mokslo metų bėgyje Įstaigos pedagogai, socialiniai partneriai Pedagogų kūrybinių gebėjimų sklaida, kūrybinių sumanymų integravimas į ugdomąją veiklą