2015-2016 m. m.

Pastatykime vaikystės pilį

2015-2016 M. M. PROJEKTAS

pilis

TIKSLAS – PUOSELĖJANT KULTŪROS VERTYBES DRAUGE SU ŠEIMA UGDYTI SVEIKĄ, AKTYVŲ, SAVIMI PASITIKINTI IR KŪRYBIŠKĄ VAIKĄ.

UŽDAVINIAI:

  1. Plėtoti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, abipusiu pasitikėjimu, kartu su šeima siekti visapusiškos vaiko asmenybės raidos.
  2. Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, užtikrinti vaikų saugumą, atskleisti ir plėtoti kiekvieno vaiko individualius gabumus, kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas ir aplinką.
  3. Perimant tėvų, protėvių tautos kultūros vertybes, elgesio normas padėti vaikui pažinti jį supantį pasaulį.
  4. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, savęs kaip asmenybės realizavimą.

 


KŪRYBINĖ SĄVEIKA STIPRINANT SVEIKATĄ

PRIEMONĖLAIKASDALYVIAILAUKIAMAS REZULTATAS
 Gaisrinės saugos mokymai: evakuacija.
Žaidimas „KUO GREIČIAU APSIRENK IR SKUBĖK Į KIEMĄ“
 lapkričio 17 d. Visi lopšelio-darželio ugdytiniai, darbuotojai Tvarkingas ir organizuotas vaikų evakavimas iš įstaigos per trumpą laiką
 „Medynėlio“ koncertinės vaikų grupės dalyvavimas
„ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS 2015“
konkurse
 Spalio-lapkričio mėn.Meninio ugdymo pedagogė Lina Kašauskienė ir auklėtoja Jūratė Steponavičienė Kūrybiškas ir žaismingas sveikos gyvensenos propagavimas
 Dalyvavimas VVSB organizuojamame konkurse
„VITAMINIZUOTAS 2015“
 Lapkričio mėn. Vaikai, pedagogai, sveikatos priežiūros specialistė Žaismingas visavertės mitybos propagavimas skatins vaikus rinktis tinkamus maisto produktus
 „Peliukų“ (3-4 m.) grupės projektas
„SVEIKAS VAIKAS“
 Spalio-kovo mėn. Grupės bendruomenė Kūrybiškai ir žaismingai, vaikams patraukliais būdais formuojamos sveikos gyvensenos nuostatos
 Edukacija vyresnių „Bitučių“ ir „Drugelių“ grupių vaikams
DĖMESINGAS IR SAUGUS KELYJE“
 Sausio
27 d. ir balandžio 12 d.
 Kelių policijos pareigūnai, darželio administracija Bendravimo su kelių policijos pareigūnais metu vaikams perteiktos žinios apie saugumą kelyje 
 Europos Sveikos mitybos dienos minėjimas.
LANKSTINUKAS APIE VAISŲ IR DARŽOVIŲ NAUDĄ
 Lapkričio
9 d.
 Pedagogai, sveikatos priežiūros specialistė Veronika Žeimo Patraukli, kūrybiška, vaikų amžių, gebėjimus ir sveikos mitybos principus atliepianti grupių veikla
 GRUPIŲ SPORTINĖS PRAMOGOS
„SPORTUOJU AŠ, SPORTUOJI TU, SPORTUOJAME VISI KARTU“
 Vasario mėn. Vaikai ir pedagogai Teigiamų emocijų, kūrybinės raiškos ir fizinio aktyvumo skatinimas
 UAB „VILNIAUS VANDENYS“ LEKTORĖS EDUKACINĖ VALANDĖLĖ VAIKAMS APIE VANDENĮ „VANDENS LAŠELIO KELIONĖ“  Balandžio mėnesį Vyresnių grupių vaikai, pedagogai Vaikai įgys žinių apie geriamojo vandens savybes, naudą žmogui. 
 SPORTINĖS VARŽYBOS
„SPINDULIO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
 Balandžio mėn. Vyresnių grupių vaikai, pedagogai Tarpinstitucinis bendravimas, vaikų sveikatos stiprinimas, fizinio aktyvumo skatinimas
 „SAUGAUS EISMO DIENOS“ MINĖJIMAS Balandžio 6 d.  Vyresniųjų grupių vaikai Saugaus eismo įgūdžių ugdymas

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS SKATINANT VAIKŲ SOCIALIZACIJĄ IR PASAULIO PAŽINIMĄ

PRIEMONĖ

LAIKAS

DALYVIAI

LAUKIAMAS REZULTATAS

Grupių rudenėlio, kalėdinė, šeimos šventės, pramogos ir vakaronės

Mokslo metų bėgyje

Vaikai, jų šeimos, pedagogai ir kiti darbuotojai

Aktyvus visų bendruomenės narių bendravimas

„Drakoniuko“, „BITĖS“, „Avilio“, „Tarškalų“, Klouno Petro ir kitų teatrų pasirodymai įstaigoje

Mokslo metų bėgyje

Vaikai ir pedagogai

Vaikų  domėjimosi teatru, vaidyba bei kūrybinės saviraiškos  skatinimas. Džiaugsmo, teigiamų emocijų išgyvenimas

„Bulviagalvio šventė“ „Spindulio“ mokykloje

Spalio

2 d.

Vyresnių  grupių vaikai, jų tėvai ir pedagogai

Kūrybinių darbų iš rudens gėrybių gaminimas ir bendroje mokyklos parodoje pristatymas. Grožio suvokimo ir estetinio skonio formavimas

Kūrybinė PILIŲ Paroda

„PASTATYKIME VAIKYSTĖ PILĮ“

Gruodžio- sausio  mėn.

Įstaigos bendruomenė

Vaikų, jų šeimos narių, pedagogų pagamintų originalių pilių pristatymas

Išvyka į KAROLINIŠKIŲ BIBLIOTEKĄ

Mokslo metų bėgyje

Vyresnių grupių vaikai ir pedagogai

Ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui. Skatinti domėjimąsi knygomis

IŠVYKA Į TELEVIZIJOS BOKŠTĄ

Lapkričio 26 d.

Vyresnių grupių

vaikai ir pedagogai

Vaikų tautinio identiteto formavimas, pažintinių gebėjimų ugdymas

ATVIRŲ DURŲ DIENA. SUSITIKIMAS SU BŪSIMAIS PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ UGDYTINIŲ TĖVAIS

Balandžio  mėn.

Vyresnių grupių

vaikai ir pedagogai

Vaikų meninių gabumų puoselėjimas,    bendravimo  ir bendradarbiavimo skatinimas

Bendri renginiai SU METODINIO RATELIO „VAIVORYKŠTĖ“ IKIMOKYKLINĖMIS ĮSTAIGOMIS

Mokslo metų bėgyje

Vyresnių grupių vaikai ir pedagogai

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi,    bendravimo  ir bendradarbiavimo skatinimas

DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE KONKURSUOSE, MENO PROJEKTUOSE, FESTIVALIUOSE

Mokslo metų bėgyje

Vyresnių grupių vaikai ir pedagogai

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi,    bendravimo  ir bendradarbiavimo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas

ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

„PYRAGAIS KVEPIANTI DIENA“

Gegužės

 26 d.

Įstaigos bendruomenė

Šeimos ir ugdymo institucijos tarpusavio sąveikos stiprinimas


KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS

PRIEMONĖ

LAIKAS

DALYVIAI

LAUKIAMAS REZULTATAS

 

Mokslo metų pradžios šventė

“Baigės vasara žalia, pasitikim rudenėli“

Rugsėjo

1 d.

Vaikai ir pedagogai

Džiaugtis buvimu drauge, dalintis vasaros įspūdžiais

 

Pažintinė, meninė Kasdienė grupių veikla

Visus metus

Vaikai ir pedagogai

Suteikti vaikams žaidimo džiaugsmo, bendravimo, patirties kaupimo  ir gerų emocijų

Grupių šventės

„Prie kalėdinės eglutės“

Gruodžio

16 ir 18 d.

Vaikai, tėvai, pedagogai

Pagal vaikų amžių ir gebėjimus perprasti  Kalėdų prasmę. Džiaugsmingai ir pakiliai sutikti gražiausias metų šventes

Trys Karaliai. Atsisveikinimas su Kalėdų eglute

Sausio

6 d.

Vaikai ir pedagogai

Kalėdinio laikotarpio apmąstymai, laiko tėkmės ir ritmo suvokimas

Vaikų ir suaugusiųjų  kūrybinių gebėjimų sklaida

Raiškiojo skaitymo konkursas

„KURI GRAŽIAUSIA SPALVA GIMTINĖS?“

Vasario 17 d.  

Įstaigos bendruomenė

Žadinti vaikų meilės gimtajam žodžiui,  kalbai. Suaugusiųjų ir vaikų meninė raiška. Pilietiškumo skatinimas

MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ KERAMIKOS PARODA

„MOLIS VAIKO DELNE“

Kovo mėn.

Įstaigos bendruomenė

Aktyvus miesto švietimo įstaigų dalyvavimas. Vaikų kūrybinė raiška, keramikos dirbinių originalumas

Ugdytinių ir Pedagogų vaidinimas

„Coliukė“

Balandžio mėn.

Įstaigos pedagogai

Pedagogų kūrybinių gebėjimų sklaida

PRAKTINIAI METODINIAI SUSIBŪRIMAI „KŪRYBIŠKI MES – KŪRYBIŠKI MŪSŲ  VAIKAI“

Mokslo metų bėgyje

Įstaigos pedagogai, socialiniai partneriai

Pedagogų kūrybinių gebėjimų sklaida, kūrybinių sumanymų integravimas į ugdomąją veiklą