Priėmimas/Mokesčiai

1. VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488
2. MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMAS: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr