Ikimokyklinio ugdymo programa

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Švietimo tiekėjo duomenys.
Ikimokyklinio ugdymo programos tiekėjas: Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis” - neformaliojo ugdymo savivaldybės institucija priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui. Įstaiga atidaryta 1973 m. balandžio 13 d. Lopšeliui-darželiui suteiktas ,,Medynėlio” vardas. Ugdymo kalba – lietuvių. Lopšelyje-darželyje veikia ikimokyklinio ugdymo grupės, taip pat ankstyvojo amžiaus grupės ir priešmokyklinio ugdymo grupės.
Adresas, pašto indeksas: A.P.Kavoliuko 5 , Vilnius, LT-04325, Lietuvos Respublika
Faksas/telefonas: (8~5) 245 34 49; tel. 244 80 71
El. pašto adresas: rastinė@medynėlis.vilnius.lm.lt

Programos filosofija – vaikas yra aktyvus savo veikla, kūrybingas ir kaupiantis savo gyvenimišką patirtį savitais pasaulio pažinimo būdais.
Programoje ugdymo samprata grindžiama psichosocialine, kognityvine bei humanistinės pedagogikos ir vaiko raidos teorijomis. Vaiko socialinė, emocinė raida priklauso nuo jo paties požiūrio į save ir jį supančių žmonių nuomonės bei reikalavimų jam. Pagrindinis dėmesys skiriamas vaiko poreikių tenkinimui atsižvelgiant į vaiko pažinimo raidos ypatumus. Kaip teigia humanistinės krypties atstovai Rodgers, Maslou ir kt., kad vaikų meninė veikla kompleksiškai vysto įvairius vaiko pojūčius, laiduoja sėkmės išgyvenimą, stiprina teigiamą savęs vertinimą, lavina kūrybines galias ir turi lemiamos įtakos vaiko intelekto raidai.
Vaikai ir jų poreikiai: Lopšelį-darželį lanko lietuvių ir nemaža dalis dvikalbių šeimų vaikai nuo 1,5 iki 7 metų amžiaus. Lopšelio-darželio programa pirmiausiai siekiama tenkinti pagrindinius vaiko poreikius - saugumo, sveikatos ir užtikrinti vaiko teisę tinkamai ugdytis.(,,Vaiko teisių konvencija“ 1995). Įstaigos ugdymo programa parengta vadovaujantis įstaigos vidinės kultūros nuostatomis, tėvų lūkesčiais ir jų vaikų poreikiais, prisiimant atsakomybę už vaikų ugdymą(sį), orientuotą per vaikams priimtiniausią veiklą – žaidimus, kūrybą, meninę raišką, bendravimą. Ugdymo programoje atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (gabių ir talentingų, dvikalbių) vaikų poreikius. Laikantis vaikų intereso prioritetiškumo principo (Dėl vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo..., www3.lrs.lt/pls/inyter2/) tenkinami prigimtiniai vaiko poreikiai, ypač didelį dėmesį skiriant kūrybiškumo ugdymui, vaikų meniniai saviraiškai, kaip universaliai pasaulio pažinimo ir vaiko visuminio ugdymo priemonei. Įstaigoje prioritetas teikiamas meninio ugdymo sričiai, skatinančiai kūrybiškumą, kuri leidžia atsiskleisti vaiko galioms visose gyvenimiškose situacijose.
Dauguma vaikų auga palankioje socialinėje aplinkoje, materialiai aprūpintose šeimose. Su vaikų šeimomis siekiama bendravimo ir partnerystės bei abipusio supratimo. Nuolat ieškoma naujų bendradarbiavimo formų. Pagrindinė lopšelio-darželio misija - teikti pagalbą šeimai ugdyti vaikus. Ugdymo programa parengta siekiant tęstinumo tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grandžių.

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas.
Įstaigos pedagogai - turintis didelę savo veiklos patirtį, mylintis ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Tai kompetetingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, gebantys priimti pokyčius, ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų ugdymo kokybei siekti. Įstaigoje dirba meninio ugdymo pedagogas, logopedas, kuris teikia nemokamas paslaugas vaikams, turintiems kalbos problemų. Atsižvelgiant į tai, kad prioritetinė kryptis yra meninis vaikų ugdymas dirba ir dailės mokytojas.
Įstaigos pedagogai nuolat dalinasi savo gerąja praktinio darbo patirtimi. Jie skaito paskaitas, veda atviras veiklas respublikos, miesto, metodinio ratelio ikimokyklinio ugdymo pedagogams, rengia kvalifikacines programas, patys dalyvauja įvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose, disputuose, konferencijose.

Lopšelio-darželio „Medynėlis” savitumas.
Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira pokyčiams bei naujovėms, nuolat siekia žengti keliu, kuris užtikrintų ugdymo kokybę ir atlieptų švietimo iššūkius. Vienas pirmųjų respublikoje lopšelio-darželio pedagogų kolektyvas buvo įsijungęs įgyvendinant praktikoje valstybinę „Vėrinėlio“ programą. Mūsų įstaiga buvo įsijungusi į tarptautinį UNESCO “Taikos sėklos” projektą ir parengusi savo individualią “Taikaus sugyvenimo įgūdžių ugdymo” programą, kuri buvo adaptuota ir nuo 1996 m. sėkmingai taikoma integruojant į bendrąjį ugdymo turinį. Dalyvauja VŠĮ vykdomoje programoje „Zipio draugai“ ir yra šios programos metodinis centras. Lopšelyje-darželyje veikia “Menų studija”. Tai ypatinga savo paskirtimi vieta, kurioje kiekvienas vaikas gali atrasti tik jam vienam svarbų savęs išreiškimo būdą prieinamomis tapybos, piešimo, lipdymo iš molio priemonėmis. „Menų“ studijos vaikų darbai nuolat dalyvauja įvairiuose piešinių konkursuose, parodose, akcijose ir laimi eilę apdovanojimų, prizų.
Lopšelis-darželis yra strategiškai patogioje vietoje, netoli vidurinė mokykla, biblioteka, seniūnija, darželis-mokykla. Su šiomis įstaigomis ir institucijomis palaikomi įvairūs kultūriniai socialiniai ryšiai, vykdomi edukaciniai projektai, rengiamos įstaigos ir Karoliniškių bendruomenės šventės.
Nuolat palaikomi draugiški, paremti bendradarbiavimu ryšiai su Ugdymo plėtotės centru Vilniaus pedagoginiu universitetu, Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultetu, Vaikystės Pedagogikos centrais, ikimokyklinio ugdymo mokyklomis bei kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis.

Programos parengimo aspektai. Lopšelio-darželio „Medynėlis“ ugdymo programa yra rengta vadovaujantis valstybiniais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, valstybinėmis ugdymo programomis, norminiais teisės aktais, bei sukaupta įstaigos patirtimi, dirbant pagal ikimokyklinio vaikų ugdymo programą „Vėrinėlis“.
2016 m. programa buvo atnaujinta vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ bei remiantis „Tėvų nuomonės tyrimu: bendradarbiavimas, ugdymo kokybė, ugdomoji aplinka“.

Programa skirta: Padėti šeimai ugdyti vaiką. Programa nuolat atnaujinama, tobulinama atsižvelgiant į vaiko poreikių pasikeitimų analizės rezultatus, tėvų lūkesčius ir pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir rekomendacijas.

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

Vertybinių nuostatų ugdymo
Vertybinių ir pozityvių asmeninių nuostatų pradmenų formavimas(sis). Pripažįstama vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybė ir savarankiškumas, teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.
Visuminio ugdymo
Ikimokykliniame amžiuje sudaromos sąlygas skleistis visoms vaiko prigimtinėms galioms: fizinėms, psichinėms ir dvasinėms, neteikiant pirmenybės kuriai nors vienai iš jų. Ugdymo turinys yra vientisas ir neskaidomas, vienodai integruojamos visos ugdymo sritys.
Kūrybiškumo principas
Remtis kūrybinėmis vaiko galiomis padedant jam atrasti naujus meninės saviraiškos ar problemų sprendimo būdus.
Individualizavimo
Pripažįstama, kad kiekvienas vaikas auga ir tobulėja savo tempu ir ritmu. Remiamasi gerai susiformavusiais vaiko gebėjimais ir skatinamas naujų gebėjimų ugdmas(is) pritaikant ugdymo procesą vaiko individualumui.
Tęstinumo
Siekiama darnaus vaiko perėjimo nuo ankstyvojo ugdymo šeimoje prie ikimokyklinio ugdymo grupėje ir užtikrinamas nuoseklus ugdymo tęstinumas priešmokyklinėje grupėje.
Tautiškumo
Remtis tautos kultūrinėmis vertybėmis, jas perimti ir puoselėti. Padėti vaikams išsiugdyti tautinės savimonės pradmenys,
Demokratiškumo
Palaikoma vaiko teisė laisvai rintis veiklos pobūdį, partnerius, būti gerbiamu ir pripažintu bei lygiaverčiu partneriu.

3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

PROGRAMOS TIKSLAS:
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

UŽDAVINIAI:

1. Kurti palankią ugdymosi aplinką orientuotą į skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje augantiem ir ugdomiems vaikams, sudarant jiems galimybę ugdytis pagal savo amžiaus galias, fizines ir dvasines savybes, patirtį, polinkius.

2. Saugoti ir stiprinti vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinant prigimtinius aktyvumo ir judėjimo poreikius. Išugdyti saugios ir sveikos gyvensenos pradmenys.

3. Padėti vaikui pažinti pasaulį, perimant tėvų, protėvių, tautos kultūros vertybes, dorinio elgesio normas.

4. Ugdyti bendravimo įgūdžius, skatinant vaikus veikti, bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, kartu plėtojant jų emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį.

5. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, smalsumą, atrandant naują patirtį bei ugdyti gebėjimus adaptuotis naujoje aplinkoje.

6. Ugdyti vaiko sakytinę kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę.

7. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, padidinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno kūriniams, skatinti atskleisti save meno priemonėmis ir kitais būdais.


INFORMACIJA RUOŠIAMA